Regulamin ediform.pl

WSTĘP

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej https://ediform.pl/ (zwanej dalej Stroną) i składa się z następujących części:
I. Podstawowe pojęcia
II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
III. Warunki świadczenia usług
IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
V. Sposób zapłaty
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Przetwarzanie danych osobowych
VIII. Prawa autorskie
IX. Newsletter
X. Postanowienia końcowe

I. Podstawowe pojęcia

Cennik – wykaz cen za poszczególne Usługi, znajdujący się na Stronie,
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
Faktura elektroniczna – dokument potwierdzający transakcję, wystawiany po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę,
Konsument – konsument wg przepisów Kodeksu cywilnego,
Polityka prywatności – dokument zawierający informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem i prywatnością,
Potwierdzenie płatności – wiadomość przesyłana na adres mailowy Usługobiorcy z informacją, że płatność została zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy,
Potwierdzenie zamówienia – dokument przesyłany do Usługobiorcy na jego adres poczty elektronicznej po ustaleniu warunków dotyczących realizacji Usługi, stanowiący jednocześnie zawarcie umowy,
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
Strona – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem https://ediform.pl/,
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę,
Usługobiorca – osoba lub instytucja, dla której Usługodawca świadczy Usługi,
Usługodawca – Marcin Filipowski, Piotrówka 120, 38-459 Kopytowa, NIP: 6793076371, REGON: 385541401 – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwolniony podmiotowo z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1) Usługodawca oferuje następujące Usługi:
a) przepisywanie rękopisów,
b) przepisywanie maszynopisów,
c) transkrypcja nagrań,
d) formatowanie prac dyplomowych,
e) formatowanie dokumentów,
f) wstawianie wybranych elementów w pracach dyplomowych,
g) wstawianie wzorów do Worda,
h) wprowadzanie danych do Excela,
i) wydruki czarno-białe w formacie A4 i A5.
2) Usługi są wykonywane w języku polskim.
3) Oferowane Usługi są realizowane odpłatnie. Ceny poszczególnych Usług znajdują się w zakładce Cennik na Stronie.
4) Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługi były wykonane jak najdokładniej, jednak zastrzega on sobie prawo do błędów (wynikających np. z dużej nieczytelności tekstu, słabej jakości nagrań lub nazw, skrótów itp., które mogą być znane tylko Usługobiorcy). Dlatego też, w każdym przypadku Usługodawca informuje Usługobiorcę lub zaznacza ten fakt w gotowym dokumencie w odpowiednim miejscu.
5) Usługodawca przesyła gotowe materiały w następujących formatach:
a) pliki tekstowe – .doc, .docx, .pdf,
b) arkusze kalkulacyjne – .xls, .xlsx,
6) Istnieje możliwość przesłania gotowych materiałów również w innych formatach, ale jest to ustalane indywidualnie z Usługodawcą, który musi mieć możliwość zapisania materiałów w tych formatach.
7) W przypadku usługi wydruku należy do ceny doliczyć koszty przesyłki, które pokrywa Usługobiorca. Wysyłka następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera InPost lub paczkomatów InPost zgodnie z cennikiem tych przewoźników.

III. Warunki świadczenia usług

1) Do prawidłowego działania Strony potrzebne są następujące elementy:
a) urządzenie z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa, która obsługuje JavaScript i pliki cookies (zalecana jest aktualna wersja przeglądarki internetowej),
c) aktywne i właściwie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) odpowiednie programy komputerowe, które umożliwiają otwarcie plików przesłanych przez Usługodawcę.
2) Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
3) Ceny podane na Stronie są cenami brutto w walucie złoty polski.
4) Standardowy czas realizacji Usług wynosi 48 godzin w Dni robocze, licząc od momentu przesłania Potwierdzenia płatności do Usługobiorcy. W przypadku dużej liczby zleceń czas ten może się wydłużyć, o czym Usługobiorca będzie poinformowany. Większe zlecenia, wymagające dłuższego czasu mogą być zrealizowane w czasie powyżej 48 godzin, co będzie ustalane indywidualnie.
5) Istnieje możliwość skorzystania z przyspieszonego czasu realizacji, który wynosi 24 godziny w Dni robocze, licząc od momentu przesłania Potwierdzenia płatności do Usługobiorcy.
6) Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Usługi, jeśli zajdą ku temu okoliczności (np. gdy przedmiotem usługi mają być treści sprzeczne z prawem lub materiały źródłowe są bardzo złej jakości itp.).
7) Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1) Zlecenie realizacji Usługi odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2) W razie chęci skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi powinien on skontaktować się z Usługodawcą i przesłać materiały źródłowe wraz z wytycznymi za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej, której adres znajduje się na Stronie lub poprzez specjalny link do platformy Dropbox, przesłany przez Usługodawcę do Usługobiorcy. Materiały źródłowe powinny być zapisane w formatach, które Usługodawca będzie w stanie otworzyć przy użyciu posiadanych programów.
3) Materiały źródłowe można również przesłać w formie materialnej na adres siedziby Usługodawcy na koszt Usługobiorcy.
4) Po sprawdzeniu materiałów źródłowych przez Usługodawcę, przesyła on Usługobiorcy wycenę.
5) Usługobiorca po akceptacji wyceny przesyła do Usługodawcy swoje dane (imię, nazwisko, adres lub dane firmy, NIP oraz adres), które są niezbędne do sporządzenia Potwierdzenia zamówienia, stanowiącego jednocześnie umowę oraz przesłania faktury elektronicznej. Powyższe dane są konieczne do realizacji Usług.
6) Po przesłaniu danych, Usługodawca wysyła Potwierdzenie zamówienia oraz dane do przelewu.
7) Termin płatności wynosi 7 dni. Jeśli w ciągu tego czasu nie zostanie dokonana płatność, to Usługodawca wyznaczy dodatkowy termin płatności z zastrzeżeniem, że jeżeli płatność nie nastąpi również w dodatkowym terminie, wtedy Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
8) Po opłaceniu pełnej kwoty zawartej w Potwierdzeniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności, Usługodawca przesyła Potwierdzenie płatności do Usługobiorcy, a następnie przystępuje do realizacji Usługi.
9) Po wykonaniu Usługi, na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przesyłane są gotowe pliki oraz faktura elektroniczna. Materiały źródłowe, które zostały wcześniej przesłane w formie materialnej na adres siedziby Usługodawcy zostają odesłane na adres i koszt Usługobiorcy lub zniszczone, jeśli Usługobiorca wyraźnie na to zezwoli. Materiały źródłowe przesłane w formie cyfrowej zostają usunięte.
10) Po przesłaniu gotowego dokumentu Usługobiorca powinien go sprawdzić. Jeśli w ciągu 30 dni od przesłania gotowego dokumentu zostaną zauważone jakieś błędy, wtedy Usługodawca bezpłatnie poprawi te błędy, jeśli okoliczności na to pozwalają.
11) Usługobiorcy, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia.
12) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powinno ono być napisane własnymi słowami lub w formie wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu, do którego link znajduje się na samym dole. Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia potwierdza ten fakt. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również przesłać na adres siedziby Usługodawcy, jednak preferowaną i szybszą formą jest przesłanie go w formie elektronicznej.
13) W przypadku odstąpienia od umowy, wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu maksymalnie 14 dni.
14) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w momencie, gdy Usługa została wykonana przez Usługodawcę.
15) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również wtedy, gdy przed upływem terminu odstąpienia od umowy Usługodawca rozpoczął realizację Usługi, która ma zostać dostarczona w formie cyfrowej.

V. Sposób zapłaty

Zapłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Usługodawcy przesłany drogą elektroniczną. Niniejszy numer rachunku można znaleźć również w zakładce Dane firmy.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1) Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Usługi.
2) Reklamację należy przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
3) Usługodawca w ciągu 14 dni rozpatrzy reklamację i prześle informację o jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługobiorcy.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Marcin Filipowski, Piotrówka 120, 38-459 Kopytowa, NIP: 6793076371, REGON: 385541401.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

VIII. Prawa autorskie

1) Usługobiorca przesyłając swoje materiały potwierdza, że ma do nich prawo.
2) Usługobiorca wyraża zgodę na użycie przez Usługodawcę przesłanych materiałów w celu wykonania Usługi.
3) Materiały powstałe w wyniku realizacji Usługi są własnością Usługobiorcy, a Usługodawca nie może ich nigdzie publikować ani udostępniać, z wyjątkiem, gdy Usługobiorca wyrazi na to jednoznaczną zgodę.

IX. Newsletter

1) Na Stronie istnieje możliwość zapisu do newslettera.
2) Aby zapisać się do newslettera należy podać adres mailowy i zaakceptować politykę prywatności.
3) Po kliknięciu przycisku „Zapisz się”, na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
4) Po aktywacji, adres mailowy zostanie dopisany do listy mailingowej, która służy wyłącznie do wysyłki newslettera.
5) W każdym momencie można wypisać się z newslettera.

X. Postanowienia końcowe

1) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie Usługi, jeśli jest to spowodowane siłą wyższą, za którą uznaje się zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, o charakterze zewnętrznym i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia.
2) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
3) Ewentualne spory mogą być rozstrzygane w formie pozasądowej.
4) Sądem właściwym przy rozstrzyganiu sporów jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5) Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej. Każda zmiana wchodzi w życie z dniem publikacji zmienionego Regulaminu na Stronie.

Data publikacji: 26.10.2020 r.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Regulaminu